ìàãèñòðèéí õè÷ýýëèéí ãýðèéí äààëãàâàð

2010-10-11 09:57:51

äààëãàâàð ¹1 ¿ðãýëæëýë

 

ã. Öàëèí õºëñòýé õîëáîîòîé ìýäýýëýë:

ä/ä
Àëáàí òóøààë
Íýð
¯íäñýí öàëèí
Õîîë óíàà
Àæëààñ õîöîðñíû òîðãóóëü
1
Çàõèðàë
̺ðºí
300.000
25.000
-
2
Õóäàëäàã÷
Áîëîð
150.000
22.000
5.000
3
À÷èã÷
Ãàíàà
130.000
22.000
8.000
4
Ìàíàà÷
Ýðäýíý
130.000
22.000
-

 
Õèéõ ç¿éë:
1.    Àæèë ã¿éëãýýã áàðèìòæóóë
2.    Åðºíõèé æóðíàë õºòëºõ
3.    Åðºíõèé äýâòýðò øèëæ¿¿ëýõ
4.    Àæèë ã¿éëãýýã ÷àãòàí äàíñàíä òóñãà
5.    Õààëòûí áè÷èëò õèéõ
6.    Àæëûí õ¿ñíýãò áýëòãýõ
Ангилал : бие даалт | Нийтэлсэн : **no name | Уншсан (106) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

ìàãèñòðèéí õè÷ýýëèéí ãýðèéí äààëãàâàð

2010-10-11 09:56:31

äààëãàâàð ¹1 ¿ðãýëæëýë

 

á. Áîðëóóëñàí áàðàà ìàòåðèàë /áàðàà ìàòåðèàëûã öàã ¿åèéí ñèñòåìýýð á¿ðòãýæ ÁÁª-èéã ÝÀÝÇÀ-ààð òîîöäîã./

Ñàð ºäºð
Áàðààíû íýð
Òîî õýìæýý
Íýãæèéí ¿íý
Íèéò ¿íý
Òºëáºð õèéñýí õóãàöàà
01.02
Åñ¿õýé æ¿¿ñ
180
1200
216.000
Áýëíýýð
01.02
Ìîíôðåø æ¿¿ø
400
1050
420.000
Áýëíýýð 
01.06
Âîÿàæ æèæèã óñ
270
300
81.000
2 õîíîãèéí äàðàà 5 õóâèéí õºíãºëºëòòýé
01.06
Âîÿàæ òîì óñ
150
350
52.500
Áýëíýýð
01.08
Åñ¿õýé æ¿¿ñ
200
1200
240.000
Áýëíýýð
01.12
Åñ¿õýé æ¿¿ñ
50
1200
60.000
4 õîíîãèéí äàðàà2 õóâèéí õºíãºëºëòòýé
01.17
Âîÿàæ òîì óñ
100
350
35.000
Áýëíýýð
01.20
Ìîíôðåø æ¿¿ø
30
1050
31.500
4 õîíîãèéí äàðàà 3 õóâèéí õºíãºëºëòòýé
01.24
Âîÿàæ æèæèã óñ
40
300
12.000
Áýëíýýð
01.27
Ìîíôðåø æ¿¿ø
300
1100
330.000
10 õîíîãèéí äàðàà
 
 
 
 
1.478.000
 

 
Ангилал : бие даалт | Нийтэлсэн : **no name | Уншсан (76) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

ìàãèñòðèéí õè÷ýýëèéí ãýðèéí äààëãàâàð

2010-10-11 09:54:33

 

Äààëãàâàð 1           Õóäàëäààíû áàéãóóëëàãûí á¿ðòãýë
 “̺ðºí” êîìïàíè íü 2008.01.01-íä áàéãóóëàãäàæ Ẻíèé õóäàëäààíû ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ ýõýëñýí. Òóñ êîìïàíè áàðñ õóäàëäààíû òºâèéí ò¿ðýýñèéí áàéðàíäàà óíäàà æ¿¿ñ, óñ çýðãèéã áîðëóóëäàã.  
“̺ðºí” êîìïàíèéí çàõèðàë äàðààõ õºðºíã¿¿äèéã êîìïàíèéíõàà ¿éë àæèëëàãààíä àøèãëàæ ýõýëñýí.

¹
Õºðºíãèéí íýð
̺íãºí ä¿í
Àøèãëàõ õóãàöàà
¯ëäýõ ºðòºã
Ýëýãäýë òîîöîõ àðãà
1
Áýëýí ìºíãº
1000.000
-
-
-
2
Ïîðòåð àâòîìàøèí
8900.000
10 æèë
580.000
Æèë¿¿äèéí íèéëáýð
3
Äýëã¿¿ðèéí ëàíãóó òàâèóð
4200.000
5 æèë
200.000
¿ëäýãäëèéã äàâõàð áóóðóóëàõ
4
Êàññûí ìàøèí
420.000
3 æèë
20.000
Øóëóóí øóãàì
5
À÷ààíû òýðãýíöýð
40.000
4 æèë
3.500
Øóëóóí øóãàì
6
Òîîíû ìàøèí
15.000
1 æèë
-
 
7
Ãàð óòàñ
280.000
3 æèë
40.000
Øóëóóí øóãàì
8
Êîìïüþòåð
780.000
3 æèë
74.600
Øóëóóí øóãàì
9
Àæëûí õàëàä
20.000
1 æèë
-
 

Ангилал : бие даалт | Нийтэлсэн : **no name | Уншсан (48) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

ìàãèñòðèéí õè÷ýýëèéí ãýðèéí äààëãàâàð

2010-10-11 09:54:27

 

Äààëãàâàð 1           Õóäàëäààíû áàéãóóëëàãûí á¿ðòãýë
 “̺ðºí” êîìïàíè íü 2008.01.01-íä áàéãóóëàãäàæ Ẻíèé õóäàëäààíû ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ ýõýëñýí. Òóñ êîìïàíè áàðñ õóäàëäààíû òºâèéí ò¿ðýýñèéí áàéðàíäàà óíäàà æ¿¿ñ, óñ çýðãèéã áîðëóóëäàã.  
“̺ðºí” êîìïàíèéí çàõèðàë äàðààõ õºðºíã¿¿äèéã êîìïàíèéíõàà ¿éë àæèëëàãààíä àøèãëàæ ýõýëñýí.

¹
Õºðºíãèéí íýð
̺íãºí ä¿í
Àøèãëàõ õóãàöàà
¯ëäýõ ºðòºã
Ýëýãäýë òîîöîõ àðãà
1
Áýëýí ìºíãº
1000.000
-
-
-
2
Ïîðòåð àâòîìàøèí
8900.000
10 æèë
580.000
Æèë¿¿äèéí íèéëáýð
3
Äýëã¿¿ðèéí ëàíãóó òàâèóð
4200.000
5 æèë
200.000
¿ëäýãäëèéã äàâõàð áóóðóóëàõ
4
Êàññûí ìàøèí
420.000
3 æèë
20.000
Øóëóóí øóãàì
5
À÷ààíû òýðãýíöýð
40.000
4 æèë
3.500
Øóëóóí øóãàì
6
Òîîíû ìàøèí
15.000
1 æèë
-
 
7
Ãàð óòàñ
280.000
3 æèë
40.000
Øóëóóí øóãàì
8
Êîìïüþòåð
780.000
3 æèë
74.600
Øóëóóí øóãàì
9
Àæëûí õàëàä
20.000
1 æèë
-
 

Ангилал : бие даалт | Нийтэлсэн : **no name | Уншсан (67) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

АТНББ хичээлийн лекц

2010-01-22 08:49:15

Хичээл ¹9-10

 

Толгой ба охин компанийн бүртгэл

 

1.                  Толгой ба охин компанийн тухай ойлголт

 

2.                  Худалдан авалтын аргаар охин компанийг эзэмших

 

3.                  Ашиг сонирхолоо нэгтгэх аргаар охин компанийг эзэмжих

 

 

 

1.      Толгой ба охин компанийн тухай ойлголт

 

Нэг компани нөгөө компанийн гаргасан саналын эрхтэй хувьцаа буюу энгийн хувьцааны 50-аас дээш хувийг шууд ба шууд бус замаар олж эзэмших үед тэдгээр компаниуд толгой ба охин компанийн харилцаанд шилжих бөгөөд хувьцааг нь худалдан авах хэлбэрийн бизнесийн нэгдэлд орсон гэж үзнэ. Бизнесийн нэгдлийн хэлбэрүүд болох хууль ёсны нэгдэлт, нийлэлтийн хувьд нэгдэгч компани татан буугддаг тул түүний хөрөнгө өр төлбөрийг нэгтгэгчийн балансад шууд шилжүүлснээр нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан бэлэн болж байсан. Харин хувьцааг нь худалдан авах хэлбэрийн хувьд охин компани татан буугадахгүйгээр үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэн явуулдгаараа дээрх хоёр хэлбэрээс ялгаатай. Иймээс охин компанийн хөрөнгө, өр төлбөрийг толгой компани балансдаа нэгтгэхгүй, үүний оронд нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн ажлын хүснэгт бэлднэ.  Охин компани бол биеэ даасан хуулийн этгээд бөгөөд түүний хүлээх үүрэг хариуцлагыг толгой компани хариуцахгүй, харин зөвхөн хяналт тавина.

 

2. Худалдан авалтын аргаар охин компанийг эзэмших

 

а/ Худалдан авалтын аргаар охин компанийг бүрэн эзэмших

 

Бизнесийн нэгдэл үүсэх өдөр дараах зүйлсийг гүйцэтгэнэ.

 

   1. Хөрөнгө оруулалтыг бүртгэнэ.

 

Дт Охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт   ххх

 

            Кт        мөнгө /ЭХ, Бонд гаргавал тэдгээрийн ЗЗҮ-ээр/   ххх

 

Бизнесийн нэгдэлтэй холбоотой зардлууд гарвал:

 

Дт ОКОХО /шууд зардал/                ххх

 

Дт НТК/бонд гаргалтын зардал/     ххх

 

                        Кт        мөнгөн                       ххх

 

   2. Нэгтгэсэн балансын ажлын хүснэгт бэлдэнэ.

 

Худалдан авалтын аргаар нэгдэл үүсэх өдөр толгой ба охин компанийн санхүүгийн тайлангуудаас зөвхөн балансыг нэгтгэдэг. Нэгтгэсэн баланс дээр охин компанийн хөрөнгө өр төлбөрийг зах зээлийн үнэ хүртэл өсгөж нэгтгэнэ. Мөн нэгтгэсэн балансын ажлын хүснэгтэн дээр охин компанийн эздийн өмчийн дансууд болон охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт дансыг устгаж зохицуулна.

 

Ажлын хүснэгтэд толгой болон охин компанийн тус тусын балансыг нэг нэг баганаар жагсааж, дараа нь хөрөнгө болон хөрөнгийн эх үүсвэрүүдийг мөр мөрөөр нь нэмж нэгтгэдэг. Нэгэнт толгой ба охин компаниуд эдийн засгийн хувьд нэг нэгж болсон тул

 

нэгтгэсэн тайланд тэдгээрийн хоорондын ажил гүйлгээг тусгадаггүй ба түүнийг арилгах зорилгоор ажлын хүснэгтийн устгах бичилтийг хийдэг.

 

 

 

   1. Ашиг сонирхолоо нэгтгэх аргаар охин компанийг эзэмжих

 

а/ Ашиг сонирхолоо нэгтгэх арга: ашиг сонирхолоо нэгтгэх бизнесийн нэгдлийн үед толгой компани охин компанийнхаа хувьцаа эзэмшигчдэд зориулж хувьцаа гаргадаг. Энэ  бизнесийн нэгдэл нь худалдан авалт биш, ашиг сонирхолын нэгдэл учраас охин компанийн цэвэр хөрөнгийг зах зээлийн үнээр биш дансны үнээр нэгтгэдэг. Худалдан авалтын аргын үед зөвхөн балансыг нэгтгэж, бусад тайлангууд толгой компанийнх байсан. Харин ашиг сонирхолоо нэгтгэх аргын үед санхүүгийн тайлангаа нэгтгэдэг.

 

Бизнесийн нэгдэл үүсэх өдөр толгой компани дараах зүйлсийг гүйцэтгэнэ.

 

1. хөрөнгө оруулалтыг бүртгэнэ.

 

ХО /ОК-ийн ЦХ-ийн ДҮ/    ххх

 

НТК                                        ххх

 

                                    ЭХ /толгой компанийн гаргасан/   ххх

 

                                    Охин компанийн хур.ашиг            ххх

 

                                    НТК                                                    ххх

 

Охин компанийн хуримтлагдсан ашиг данс нь бизнесийн нэгдлийн дараагийн жилүүдэд охин компанийн ногдол ашиг хэлбэрээр хуваарилагдаагүй ашгийн дүнгээр өснө. /цэвэр ашиг-ногдол ашиг/

 

2. Бизнесийн нэгдэлтэй холбоотой зардал гарвал дараах байдлаар бүртгэнэ.

 

 Бизнесийн нэгдлийн зардал           ххх

 

                        Мөнгө                                     ххх

 

3.  нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн ажлын хүснэгт бэлдэнэ.

 

Ажлын хүснэгтийн устгах бичилт нь:

 

ЭӨ-ийн дансууд /хур.ашгаас бусад/           ххх

 

                        ОК хур.ашиг                                      ххх

 

 
Ангилал : nocategory | Нийтэлсэн : **no name | Уншсан (214) | Сэтгэгдэл ( 2 ) | Дэлгэрэнгүй

АТНББ хичээлийн лекцийн хураангуй

2010-01-22 08:40:06

Хичээл¹4-7


lТөв ба салбар компанийн бүртгэл


 


lАгуулга


 1. Төв ба салбар компаний тухай ойлголт


 2. Төв ба салбар хоорондын ажил гүйлгээг бүртгэх


 3. Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан бэлтгэх


 4. Салбар хоорондын ажил гүйлгээг бүртгэх


lСалбар


 Салбар гэдэг нь төв компаний алсад байрлаж , төв компанийн үндсэн чиг үүргийг бүхэлд нь юм уу хэсэгчлэн гүйцэтгэдэг , төв компанийн нэрийн өмнөөс үйл ажиллагаа явуулдаг компани юм. Өөрөөр хэлбэл биеэ даасан хуулийн этгээд биш юм.


lТөв ,салбарын хоорондох ажил гүйлгээг бүртгэх


 Салбар компани нь төв компанитайгаа “төв компанийн санхүүжилт” гэсэн өмчийн дансаар , төв компани нь салбартайгаа “салбарт оруулсан хөрөнгө оруулалт” гэсэн эргэлтийн бус хөрөнгийн дансаар харьцдаг. Энэ хоёр дансыг тэнцүү чанартай дансууд буюу дотоод тооцооны дансууд гэнэ .


 Салбар нь төв компаниас бараа материал мөнгөн хөрөнгө зэрэг хөрөнгүүдийг хүлээн авах үед тухайн хөрөнгийн дансны Дт-ээс Төв Компанийн Санхүүжилт дансны Кт-эд бүртгэнэ. Мөн тайлант хугацааны эцэст ОЗНДансаа Төв Компанийн Санхүүжилт данс руу хаадаг.


а. Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл


 Салбарын үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэж буй үндсэн хөрөнгийг бүртгэх 2 хувилбар байдаг.


 Хувилбар 1.Үндсэн хөрөнгө байрлаж буй компани нь бүртгэлдээ тусгах


          ТК                      СК


 1.Төв компаниас салбартаа үндсэн хөрөнгө шилжүүлсэн


 СОХО           ХХ           ҮХ          ХХ


 ХЭ                ХХ      ТКС      ХХ


 ҮХ              ХХ


 


2. Төв компанинь салбарын үйлажиллагаанд зориулж бэлэн мөнгөөр үндсэн хөрөнгө худалдаж авсан.


 СОХО         ХХ        ҮХ             ХХ


 МХ             ХХ             ТКС            ХХ


 3. Салбар нь өөрийн үйл ажиллагаанд зориулж бэлэн мөнгөөр ҮХ худалдаж авсан.


 Бичилт хийхгүй              ҮХ          ХХ       


              Мөнгө       ХХ


 4.Салбарын ҮХ-нд элэгдэл байгуулсан


 Бичилт хийхгүй            Элэгдлийн С        ХХ


 ХЭ           ХХ


 Хувилбар2. Байршилыг харгалзахгүйгээр бүх үндсэн хөрөнгийг зөвхөн төв компанийн бүртгэлд тусгана.


 Төв компанийн бүртгэл                               Салбарын бүртгэл


 1. Төв компаниас салбартаа үндсэн хөрөнгө шилжүүлсэн


 


ҮХ-салбарын               ХХ                   бичилт хийхгүй       


 ҮХ                      ХХ


 2. Төв компани нь салбарын үйл ажиллагаанд зориулж бэлэн мөнгөөр ҮХ худалдаж авсан.


 ҮХ-салбарын         ХХ                     бичилт хийхгүй


  МХ                   ХХ


 3. Салбар нь өөрийн үйл ажиллагаанд зориулж бэлэн мөнгөөр ҮХ худалдаж авсан


 ҮХ-салбарын   ХХ          ТКС             ХХ


 СОХО             ХХ        Мөнгө                 ХХ


 4. Салбарын ҮХ- нд элэгдэл байгуулсан .


 СОХО         ХХ   Элэгдлийн С          ХХ


 ХЭ-салбарийн ҮХ      ХХ            ТКС            ХХ


lЖишээ бодлого:


 -төвкомпанисалбартаа 1000.000 төгрөгийнанхны өртөгтэй 150.000 төгрөгийнхуримтлагдсанэлэгдэлтэй үндсэнхөрөнгийгшилжүүлсэнбол


 -төвкомпанисалбарын үйлажиллагаандзориулж 2500.000 төгрөгийнавтомашинхудалданавсанбол


 -салбар өөрийн үйлажиллагаандзориулж 3200.000 төгрөгөөр тавилгаэдхогшилхудалданавсан баэлэгдлийг ШША-аар 10 жилтооцсонбол

 


Ангилал : nocategory | Нийтэлсэн : **no name | Уншсан (306) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

АТНББ хичээлийн лекцийн хураангуй

2010-01-22 08:22:58

  Хичээл ¹1-2
•Нөхөрлөлийн үйл ажиллагааны бүртгэл

Агуулга
 1. Нөхөрлөлийнхэлбэр , бүртгэлийнонцлог                                                                                                                  
2. Нөхөрлөлийнашигалдагдлынхуваарилалтынбүртгэл                                         
3. Гишүүдийнбүрэлдэхүүнд өөрчлөлторох үеийнбүртгэл                                                  
4. Нөхөрлөлтатанбуугдах үеийнбүртгэл
•1.Нөхөрлөлийн хэлбэр, бүртгэлийн онцлог
 Нөхөрлөлийнтухайхууль 1997 ондбатлагдсан.
 Хоёр ба түүнээсдээштооныгишүүдийноруулсанхувьхөрөнгөөс бүрдэхэд хөрөнгөтэй, хүлээсэн үүргээ энэхүү эдхөрөнгө болон гишүүдийн хувийн өмчийнэдхөрөнгөөр хариуцдаг хуулийн этгээдийг нөхөрлөл гэнэ.
 
•Нөхөрлөлийн гэрээнд тусгагдах зүйлс
 1. Нөхөрлөлийн үйл ажиллагааны төрөл, үргэлжлэх хугацаа, гишүүдийн нэрс
 2.  Гишүүдийн эрх үүрэг
 3. Нөхөрлөлийн гишүүдийн оруулсан хөрөнгө, түүнийг бүртгэлд хэрхэн тусгах тухай
  4. Гишүүдийн цалин хөлс, урамшуулал болон хувийн хэрэглээ
 5. Ашиг алдагдал хуваарилах журам
 6. Нөхөрлөлийг хувиарлах журам
•Нөхөрлөлийн хэлбэр
v Бүх гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай  “ББН”
v Зарим гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай  “ЗБН”
 Зөвхөн нэг гишүүн нөхөрлөлд оруулсан хувь хөрөнгө болон хувийн өмчийн эд хөрөнгөөрөө нөхөрлөлийн үүргийг бүрэн хариуцдаг бол зарим гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай /ЗБ/ нөхөрлөл гэнэ.
 
 Бүрэн хариуцлагатай нөхөрлөлийн гишүүн бүр нөхөрлөлийг төлөөлөн удирдах эрхтэй. Харин ЗБ нөхөрлөлийн хувьд зөвхөн хариуцлага хүлээдэг. Гишүүн нөхөрлөлийг төлөөлөн удирдах эрхтэй.
•Нөхөрлөлийн нягтлан бодох бүртгэлийн ялгаа
 Компанийн бүртгэлийн хувьд тайлангийн үеийн ашиг ОЗНД-ны зөрүүгээр тодорхойлогдох ба хуримтлагдсан ашиг дансыг нэмэгдүүлнэ. Удирдлагын шийдвэрээр хувь нийлүүлэгчдэд ногдол ашиг олгоно.
 Нөхөрлөлийн бүртгэлийн хувьд нөхөрлөлийн гишүүн тус бүрийн нэрээр нэрлэгдэх өмчийн данс хөтлөнө.
•Мөн гишүүдийн хувийн хэрэглээндээ зарцуулсан зардлыг гишүүн тус бүрийн нэрээр нэрлэгдэх татан авалт буюу хувийн хэрэглээний зардал дансанд хуримтлуулан бүртгэх ба тайлант хуацааны эцэст уг дансыг гишүүдийн өмчий дансанд хаана.
•2. Нөхөрлөлийн ашгийн хуваарилалтын бүртгэл
 Нөхөрлөлийг үүсгэн байгуулах гэрээнд нөхөрлөлийн ашиг алдагдлыг хуваарилах хэлбэрийг заасан байна. Нөхөрлөлийн ашиг алдагдлыг хуваарилах хэд хэдэн арга байдаг.
1. Гэрээнд заасны дагуу тэнцүү хэмжээгээр буюу тодорхой хувиар хуваарилах
 2. Өмчийн дансны үлдэгдлийн харьцаагаар
 3. Хувь оролцоо, шагнал урамшууллын гэрээний дагуу
 1.Гэрээнд заасны дагуу тэнцүү хэмжээгээр буюу тодорхой хувиар хуваарилах: гэрээний нөхцөл хувь хэмээнээс харах
•2. Өмчийн дансны үлдэгдлийн харьцаагаар ашгийг хуваарилах:
Энэ нь дотроо дараах дөрвөн аргатай
А. Анхны ХО-н дүнгийн харьцаа
Б. Жил бүрийн эцэс дэх өмчийн дансны харьцаа
В. Жил бүрийн эхэндэх өмчийн дансны харьцаа
Г. Өмчийн дансны жинэлсэн дундаж харьцаа
 
•3. Гишүүдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орох үеийн бүртгэл
 А. Нөхөрлөлд гишүүнээр элсэх
  Шинээр гишүүн элсүүлсэн тохиолдолд эзэмшигчийн өмчийн хувийг тэнцүүлэх 2 арга байдаг.
 Шагналын арга
 Гуудвиллын арга
•Шинээр гишүүн элсүүлсэн тохиолдолд эзэмшигчийн өмчийн хувийг тэнцүүлэх 2 арга байдаг.
•Шагналын арга
•Гуудвиллын арга
•Нөхөрлөлөөс гишүүн гарах
Энэ үед:
1. Гарч буй гишүүнд ашиг, алдагдлыг хуваарилсан байх
2. Нөхөрлөлийн хөрөнгө, өр төлбөрийг тухайн үеийн ЗЗҮ-д тохируулах
3. Гарч буй гишүүн өр барагдуулсан байх ёстой
 Нөхөрлөлөөс гишүүн гархад түүний өмчийн дансан дахь үлдэгдлийг буцаан олгоно. Өмчөөсөө илүү юм уу дутуу хэмжээний хөрөнгийг авч гарсан тохиолдолд хөрөнгийн илүү/дутуу хэсгийг бусад эзэмшигчид хариуцна.
•Нөхөрлөл татан буугдах үеийн бүртгэл
 Нөхөрлөлийн бүрэн хариуцлагатай аль нэг гишүүн нөхөрлөлөөс гарсан, хасагдсан, хөрөнгийн чадваргүй болсон, сураггүй алга болсон гишүүний өв залгамжлагч тухайн нөхрлөлд ороогүй тохиолдолд татан буугдана. Гэхдээ нөхөрлөл цаашид үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэх бол гэрээгээ шинэчилж дахин бүртгүүлж болно. Нөхөрлөлийг татан буулгах үйл ажиллагаа ихэвчлэн нөхөрлөлийн мөнгөн бус хөрөнгийн борлуулалтаас эхэлдэг.
 Хөрөнгө худалдсаныолз, газрыггишүүдэдашиг, алдагдалхуваарилахтөлөвлөгөөнийдагуухуваарилсаныдараанийтмөнгөнөөсөө эхлээдгаднызээлдүүлэгчдийн өрийгбүрэнтөлжбарагдуулах ёстой.
 Хэрэвхудалдсаныгазрыгхуваарилсаныдүндалльнэггишүүний өмчийндансДт үлдэгдэлтэйболволтэргишүүн уг үлдэгдэлтэйтэнцүү мөнгийгнөхөрлөлдтөлөх ёстой. Гэвч тухайнгишүүн төлбөрийн чадваргүйбайвалуг үлдэгдлийгбусадгишүүний өмчийн дансанд хуваарилдаг.
 
Ангилал : nocategory | Нийтэлсэн : **no name | Уншсан (144) | Сэтгэгдэл ( 1 ) | Дэлгэрэнгүй

сэдвийн шалгалт

2010-01-22 08:03:52

 

Ахисан түвшний нягтлан бодох бүртгэл хичээлийн сэдвийн шалгалт №2-ын асуулт


 


1.Бизнесийн нэгдэл, түүний тухай ойлголт


2.Бизнесийн хууль ёсны нэгдэл, түүний тухай


3.Бизнесийн хууль ёсны нийлэлт түүний тухай


4.Бизнесийн хууль ёсны хуваалтын тухай


5.Бизнесийн хууль ёсны тусгаарлалтын тухай


6.Бизнесийн хууль ёсны өөрчлөлтийн тухай


7.Бизнесийн нэгдэл, түүний төрөл


8.Цэвэр хөрөнгийн тухай ойлголт


9.Компани үйл ажиллагаагаа нэгтгэх шалтгаан


10. Бизнесийн нэгдлийг бүртгэх аргууд


11. Худалдан авалтын аргын тухай тайлбарлах


12. Халаасны зардлын тухай ойлголт


13. Гуудвилийн тухай ойлголт


14. Эерэг гуудвил үүсэх шалтгаан


15. Ашиг сонирхлоо нэгтгэх аргын тухай тайлбарлах


16. Толгой болон охин компанийн тухай ойлголт


17. Бүрэн эзэмшилтэй охин компанийн нэгдэл


18. Охин компанийг худалдан авалтын аргаар бүрэн эзэмших


19. Охин компанийг худалдан авалтын аргаар хагас эзэмших


20. Охин компанийг ашиг сонирхлоо нэгтгэх аргаар бүрэн эзэмших


21. Охин компанийг ашиг сонирхлоо нэгтгэх аргаар хагас эзэмших


22. Цөөнхийн сонирхлын тухай, түүний тооцоолол


23. Капиталын аргын тухай


24. Охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт дансны тухай


25. Компани хоорондын хөрөнгө оруулалтын ашиг дансны талаар тайлбарлах


26. Компани хоорондын ногдол ашгийн авлага дансны талаар тайлбарлах


27. Толгой ба охин компанийн хоорондын ажил гүйлгээний тухай


28. Компани хоорондын бараа материал борлуулалт


29.  Компани хоорондын үндсэн хөрөнгө борлуулалт


30. Компани хоорондын биет бус хөрөнгийн борлуулалт


31. Компани хоорондын түрээсийн бүртгэл


32. Сөрөг гуудвил үүсэх шалтгаан


Бодлогын сэдэв:


Ш Бизнесийн нэгдлийг бүртгэх аргууд


Ш Охин компанийг худалдан авалтын аргаар бүрэн эзэмших


Ш Охин компанийг худалдан авалтын аргаар хагас эзэмших


Ш Охин компанийг ашиг сонирхлоо нэгтгэх аргаар бүрэн эзэмших


Ш Ох